به گزارش واریته یکی از معدود تابلو های نقاشی از مجموعه تابلو های کومه‌ای علف خشک اثر کلود مونه که توسط یک مجموعه‌ دار خصوصی نگهداری می‌شد روز سه‌ شنبه در جریان یک حراجی به قیمت ۱۱۰.۷ میلیون دلار فروخته شد و یک رکورد را در فروش آثار هنری امپرسیونیسم ثبت کرد.