در نتیجه ضروری است تا متقاضیان عضویت در انجمن منتقدان خانه تئاتر در سال جاری از درخواست عضویت خودداری کرده و منتظر اعلام عضوگیری مجدد این انجمن باشند.

شرایط عضویت در انجمن منتقدان، نویسندگان و پژوهشگران خانه تئاتر تا زمان اعلام بعدی:

 ورود به انجمن به دو طریق ممکن خواهد بود:

الف) شرکت و نامزد شدن در یکی از بخش‌های مسابقه مطبوعاتی سالانه انجمن؛ که در صورت کامل بودن پرونده متقاضی، عضویت وی، یک سال وابسته و سپس پیوسته خواهد شد.

 ب) ارائه مستندات و مدارک مرتبط با حوزه فعالیت انجمن؛ که در این حالت عضویت فرد یک سال وابسته و سپس حسب مدرک تحصیلی و نیز شرایط آمده در بخش عضویت وابسته، عضویت متقاضی به پیوسته ارتقا می‌یابد.