به گزارش واریته حسب ماده ۹ نظامنامه اکران، با حکم رئیس سازمان سینمایی، منوچهر شاهسواری، محسن امیریوسفی، مصطفی کیایی، رضا سعیدی‌پور، سید مسعود اطیابی و علی سرتیپی به عنوان اعضای شورای اکران آثار سینمایی انتخاب شدند.